Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 4 Bài 22, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1973)

I. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC " CHIẾN TRANH CỤC BỘ" CỦA ĐẾ QUỐC MĨ Ở MIỀN NAM (1965 - 1968)

1. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam

2. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ

3. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

II. MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA MĨ VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1968)

1. Mĩ tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc

2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương

III. CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC " VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH" VÀ " ĐÔNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH" CỦA MĨ (1969 - 1973)

1. Chiến tranh "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến tranh" của Mĩ

2. Chiến đấu chống chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến tranh" của Mĩ

IV. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA MĨ VÀ LÀM NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG ( 1969 - 1973)

1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội

2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chi61n tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương

V. HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM

  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.