Lịch sử 12 - Phần một - Chương 3 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHUƠNG 3: CÁC NƯỚC CHÂU Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 - 2000)

BÀI 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á

I. NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á

II. TRUNG QUỐC

1. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959)

2. Trung Quốc và những năm đầu không ổn định (1959 - 1978)

3. Công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978)  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.