Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 3 Bài 20 NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 20: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)

I. ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP - MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG: KẾ HOẠCH NAVA

II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG - XUÂN 1953 - 1954

1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954

2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

III. HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở ĐÔNG DƯƠNG

1. Hội nghị Giơnevơ

2. Hiệp định Giơnevơ

IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 - 1954)

1. Nguyên nhân thắng lợi

2. Ý nghĩa lịch sử


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.