Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 5 Bài 27, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 27: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

I. CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC

1. Thời kì 1919 - 1930 (Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng ra đời năm 1930)

2. Thời kì 1930 - 1945 (Từ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến ngày 2 - 9 - 1945)

3. Thời kì 1945 - 1954 (Từ sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến ngày 21 - 7 - 1954)

4. Thời kì 1954 - 1975 (Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 đến ngày 30 - 4 - 1975)

5. Thời kì 1975 - 2000 (Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 đến năm 2000)

II. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.