Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 5 Bài 26, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000)

I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

1. Hoàn cảnh lịch sử mới

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 - 2000)

1. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986 - 2000

a) Đại hội VI (12 - 1986) mở đầu công cuộc đổi mới

b) Kết quả bước đầu của công cuộc đổi mới

2. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 - 1995

a) Đại hội VII (6 - 1991) tiếp tục sự nghiệp đổi mới

b) Tiến bộ và hạn chế của sự nghiệp đổi mới

3. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1996 - 2000

a) Đại hội VIII (6 - 1996) đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

c) Chuyển biến tiến bộ và khó khăn, hạn chế của công cuộc đổi mới  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.