Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 5 Bài 25, NXBG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 25: VIỆT NAM XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1986)

I. ĐẤT NƯỚC BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976 - 1986)

1. Cách mạng Việt Na chuyển sang giai đoạn mới

2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980

3. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985

II. ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 - 1979)

  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.