Lịch sử 12 - Phần một - Chương 3 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

I. SỰ THÀNH LẬP CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

a) Vài nét chugn về quá trình đấu tranh giành độc lập

b) Lào (1945 - 1975)

c) Campuchia (1945 - 1993)

2. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

a) Nhóm năm nước sáng lập ASEAN

b) Nhóm các nưóc Đông Dương

c) Các nước khác ở Đông Nam Á

3. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC Ở ĐÔNG NAM Á

II. ẤN ĐỘ

1. Cuộc đấu tranh giành độc lập

2. Công cuộc xây dựng đất nước


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.