Lịch sử 9 - Phần hai - Chương 2 Bài 19, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 19: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG NHỮNG NĂM 1930 - 1935

I. VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI (1929 - 1933)

II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

III. LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG ĐƯỢC PHỤC HỒI

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 9, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.