Lịch sử 9 - Phần hai - Chương 3 Bài 22, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19 - 5 - 1941)

II. CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

1. Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 - 1945)

2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 9, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.