Liên kết các nội dung sách điện tử trên wikiHow.vn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sách điện tử – eBook[1] là một phần quan trọng và không thể tách rời của các thư viện trong kỷ nguyên số hiện nay. Bài viết này có mong muốn trở thành một điểm tham chiếu bằng tiếng Việt cho các thông tin có liên quan tới sách điện tử trên wikiHow.vn[2] và hy vọng các thông tin đó sẽ luôn được cập nhật theo thời gian.

Các bước

Tìm kiếm và khai thác các kho sách điện tử - eBook

  1. Tìm kiếm và khai thác các kho sách điện tử – eBook.
  2. Các kho sách điện tử về công nghệ thông tin.

Các phần mềm ứng dụng để quản lý và thao tác với sách điện tử - eBook

  1. Writer2ePub để hỗ trợ tạo sách điện tử định dạng ePub trong LibreOffice Writer.
  2. EPUBReader trên Firefox.
  3. FBReader.
  4. Calibre.

Khuyến cáo

  • Bạn nên thường xuyên ghé xem để thấy được các nội dung được cập nhật nhất của bài viết này.

Nguồn và Trích dẫn

Liên kết đến đây