Quá trình tạo ảnh CT Scanner

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Quá trình tạo ảnh CT Scanner
Tên môn học Xử lý ảnh y tế
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Điện tử Viễn thông
Bộ môn Công nghệ Điện tử và kỹ thuật Y sinh
Tên sinh viên làm tiểu luận Nguyễn Hữu Dũng
Tên lớp ĐTYS
Khóa học 44
Thời gian làm tiểu luận

Nội dung tóm tắt[sửa]

Nêu lên về quá trình tạo ảnh CT

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]