Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Wiki chuyên nghiệp dành cho khoa học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Wiki và các database cho sinh học

  1. News feature: WikiMedia Nature Medicine 2007 => không hài lòng với hệ thống wiki được điều hành bởi những người ít chuyên môn (Wikipedia), các nhà khoa học muốn tạo một từ điển wiki chuyên môn sâu
  2. Key biology databases go wiki Nature 2007
  3. The database revolution Nature 2007
  4. http://www.wikiprofessional.info/
  5. Blog của Steven Salzberg tác giả Genome re-annotation: a wiki solution? trên GenomeBiology 2007
  6. Blog:Wikis for genome (re)annotation
  7. Quote: So if we can't always trust GenBank®, what can we do? Clearly we cannot just ignore it.
  8. Calling on a million minds for community annotation in WikiProteins GenomeBiology 2008 => combine text mining and other database trawling (Medline, GO, UniProt and others), distill some concept maps from that (Knowlets, they call them) and invite scientists to chip in via a wiki (Matt Day, Nature Blogs)
  9. Social media: Self-reflection, online, mạng xã hội ngày nay khiến các nhà khoa học tích cực giải thích, thảo luận và quảng bá các công trình khoa học của mình với cộng đồng phổ thông.