Thảo luận:Ứng dụng các Nguyên Lý Phật giáo vào Nghiên Cứu và Phát Triển

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nguyên lí về duyên khởi (hay còn gọi là nguyên lý phụ thuộc): Có một sự phụ thuộc tự nhiên giữa các sự vật và hiện tượng, giữa các nguyên nhân và kết quả. Mọi kết quả đều phụ thuộc vào nhân duyên của nó. Nguyên lý này cho thấy sự phụ thuộc của các hiện tượng kết hợp vào các nguyên nhân của chúng, chẳng hạn như sự phụ thuộc của nhãn thức vào thần kinh thị giác.

Trong Hình học (thuộc Toán học), thì nguyên lí trên thể hiện rất rõ khi "tìm tòi lời giải" cho việc chứng minh một kết luận nào đó từ giả thiết đã cho. Thường thì ta "xem xét" mối liên hệ "nhân - quả" từ các điều kiện của giả thiết hoặc ngược lại. "Cái gì dẫn đến kết quả đó" hay "Điều kiện đó dẫn đến kết quả gì"?
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 17:56, ngày 23 tháng 5 năm 2009 (CEST)