Thảo luận:Giáo án Tin học lớp 11 - Chương 5 tiết 1, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn có thể dùng mã wikitext cho các đoạn mã viết bởi ngôn ngữ pascal:

Viết như thế này Sẽ nhận được như thế này
<syntaxhighlight lang="pascal">
Assign(f, ‘B1.INP’);
Rewrite(f);
Close(f);

Assign(f, ‘B1.OUT’);
Reset(f);
Close(f);
</syntaxhighlight>
Assign(f, ‘B1.INP);
Rewrite(f);
Close(f);
 
Assign(f, ‘B1.OUT);
Reset(f);
Close(f);
Chúc vui vẻ.
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 17:49, 27/1/2011 (ICT)