Các bài toán liên quan đến khảo sát trong các kì thi tốt nghiệp THPT

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TN THPT, 2010-2011

Xác định giá trị của tham số m để hàm số y=x^{3}-2x^{2}+mx+1 đạt cực tiểu tại x = 1

TN THPT, 2009-2010

Cho hàm số f(x)=x-2{\sqrt  {x^{2}+12}}. Giải bất phương trình f'(x)\leq 0.

TN 2007-2008, Bổ túc, Lần 1

Cho hàm số y=\cos(2x-1). Chứng minh rằng: y''+4y=0.

TN 2006-2007, KHTN, Lần 2

Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số y=x^{4}-8x^{2}+2.

TN 2006-2007, KHXH, Lần 2

Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số y=x^{3}-3x+1.

TN 2005-2006, Bổ túc

Chứng minh hàm số y={\frac  13}x^{3}-mx^{2}-(2m+3)x+9 luôn có cực trị với mọi giá trị của tham số m.

TN 2004-2005, KPB

Xác định tham số m để hàm số y=x^{3}-3mx^{2}+(m^{2}-1)x+2 đạt cực đại tại điểm x = 2.

TN 1999-2000, KPB

Cho hàm số f(x)={\frac  {x-1}{2}}\cos ^{2}x. Hãy tính f'(x) và giải phương trình f(x)-(x-)f'(x)=0.

Liên kết đến đây