Effects of resveratrol and estradiol on expression of cardiac hypertrophy markers in ovariectomized mice carrying knockout aryl hydrocarbon receptor.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ảnh hưởng của estradiol và resveratrol đến biểu hiện của các yếu tố chỉ thị liên quan đến phì đại tim ở chuột nhắt bất hoạt gen mã hóa thụ thể tiếp nhận các hợp chất dioxin

Ba Tiep Nguyen và cộng sự

Tóm tắt Meeting "New drugs in Cardiovascular Research" May 7-9, 2009 Dresden, Germany.

Thụ thể tiếp nhận các hợp chất dioxin (gọi tắt là thụ thể dioxin: Dioxin receptor hay Aryl hydrocarbon receptor)đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và điều hòa sinh trưởng ở động vật có vú. Bất hoạt gen mã hóa protein thụ thể này sẽ dẫn đến phì đại tim. Tuy nhiên, biểu hiện gen mã hóa các yếu tố chỉ thị cho phì đại tim khi thụ thể bị bất hoạt chưa được nghiên cứu. Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu đã chứng minh ảnh hưởng của estrogen đến tim. Như vậy các estrogen trong đó có resveratrol cũng có khả năng ảnh hưởng đến biểu hiện gen chỉ thị cho hiện tượng phì đại tim ở các các thể bất hoạt thụ thể dioxin. Nghiên cứu này cho thấy mặc dù bất hoạt thụ thể dioxin dẫn đến phì đại tim (làm tăng khối lượng tâm thất trái, tăng tỷ lệ về khối lượng tâm thất trái/khối lượng cơ thể, tăng diện tích cơ tim) nhưng không làm tăng mức biểu hiện các gen chỉ thị (α-MHC và β-MHC, ANF). Resveratrol làm giảm mức biểu hiện của ANF cơ tâm thất. Như vậy các chất có tác động tương tự estrogen có ảnh hưởng khác nhau đến các yếu tố chỉ thị cho phì đại tim do bất hoạt thụ thể dioxin.


Abstract[sửa]

Aryl hydrocarbon receptor (AhR) plays important roles in normal development and homeostasis. AhR gene knockout (KO) resulted in heart hypertrophy but changes in expression of molecular markers of this phenotype are controversial. In addition, estradiol (E2) contributes cardiac effects via estrogen receptors (ERs) that have a crosstalk with AhR suggesting changes in regulation on hypertrophy markers of E2 in AhRKO heart. Since resveratrol (Res), a phytoestrogen, has cardiovascular protective properties, it might possess estrogenic effects on cardiac gene expression. Our study identified that AhRKO resulted in heart hypertrophy, i.e. increased heart and left ventricle weights as well as heart and left ventricle/body weight ratios that might not associate with increase in expression of hypertrophy markers. Heart hypertrophy levels were elevated by E2 together with increased cardiomyocyte cross section areas. mRNA levels of α-MHC and β-MHC were decreased in ovx AhRKO hearts (vs ovx wild type counterparts). Both E2 and Res reversed this reduction. Levels of ANF mRNA was decreased by Res, not by E2. Different effects on hypertrophy levels of AhRKO hearts of the two compounds are in line with differences in effects on expression of hypertrophy markers.

<<< Về mục lục

Liên kết đến đây