Giai thoại văn học Việt Nam/Anh hùng đè xuống dưới

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lê Văn Duyệt đương thời vốn có tiếng là hống hách. Duyệt đi đến đâu cũng cho quân lính dẹp đường ầm ĩ khiến dân chúng sợ hãi. Một bữa, nhắm ngày Duyệt qua, Nguyễn Công Trứ chui vào cái lều bên đường, cuốn chiếu nằm co ro trên ổ rơm rồi rên ầm lên. Quân lính dẹp đường đi qua thấy thế nạt, Trứ vẫn nằm yên trong chiếu trả lời ra:

"-Vì sợ oai quan lớn quá, lên mới phát sốt lên đấy!"

Lính bẩm lại với quan y lời. Lê Văn Duyệt thấy ăn nói xấc xược giận lắm, sai lính dựng Trứ dậy định bụng nạt cho một phen. Hỏi đến nghề nghiệp thấy Trứ khai là học trò, Lê Văn Duyện hẹn:

"-Học trò mà ăn nói xấc xược. Có thực là học trò thì phải đối được cái cảnh nằm ổ rơm của ngươi. Mà đối phải hay! Nếu không thì ta trị cái tội mạo nhận học trò mà nói xấc!"

Nguyễn Công Trứ được thể, giả bộ suy nghĩ, rồi vênh mặt đọc:

"Ba vạn anh hùng [1] đè xuống dưới,"

"Chín lần thiên tử [2] đội lên trên."

Câu đối tả thực, lại thể hiện ý chí hơn người. Lê Văn Duyệt thấy thế cũng có ý chờn, đành giữ lời thả cho đi.

Chú thích

  1. Lấy từ chữ "anh hùng rơm".
  2. Lấy từ chữ "chiếu thiên tử".

Xem thêm

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

← Mục lục

Liên kết đến đây