Hình học 10, Chương 1 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

1. Trục và độ dài đại số trên trục

2. Hệ trục tọa độ

a) Định nghĩa

b) Tọa độ của vectơ

c) Tọa độ của một điểm

3. Tọa độ của các vectơ u^{{\rightarrow }} + v^{{\rightarrow }} , u^{{\rightarrow }} - v^{{\rightarrow }} , ku^{{\rightarrow }}

4. Tọa độ trung điểm của đọan thẳng. Tọa độ của trọng tâm tam giác

Hình học 10, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.