Hình học 10, Chương 2 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

1. Định nghĩa

2. Các tính chất của tích vô hướng

3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

4. Ứng dụng

a) Độ dài của vectơ

b) Góc giữa hai vectơ

c) Khoảng cách giữa hai điểm

Hình học 10, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.