Hình học 10, Chương 3 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước

2. Nhận xét

3. Phuơng trình tiếp tuyến của đường tròn

Hình học 10, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.