Hình học 10, Chương 3 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 3: PHUƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẰNG

BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1. Vectơ chỉ phương của đường thằng

2. Phương trình tham số của đường thằng

a) Định nghĩa

b) Liên hệ giữa vectơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng

3. Vectơ pháp tuyến của đường thằng

4. Phương trình tổng quát của đường thằng

a) Định nghĩa

b) Ví dụ

c) Các trường hợp đặc biệt

5. Vị trí tương đối của hai đường thằng

6. Góc giữa hai đường thằng

7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Hình học 10, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.