Hình học 10, Chương 2 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 1: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0^{{0}} ĐẾN 180^{{0}}

1. Định nghĩa

2. Tính chất

3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

4. Góc giữa hai vectơ

a) Định nghĩa

b) Chú ý

c) Ví dụ

5. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc

Hình học 10, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.