Hình học 10, Chương 3 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP

1. Định nghĩa đường elip

2. Phương trình chính tắc của elip

3. Hình dạng của elip

4. Liên hệ giữa đường tròn và đường elip

Hình học 10, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.