Hình học 10, Chương 2 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC

1. Định lí côsin

a) Bài toán

b) Định lí côsin

c) Áp dụng

d) Ví dụ

2. Định lí sin

a) Định lí sin

b) Ví dụ

3. Công thức tính diện tích tam giác

4. Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc

a) Giải tam giác

b) Ứng dụng vào việc đo đạc

Hình học 10, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.