Hình học 11 nâng cao - Chương 1 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH

1. Định nghĩa phép tịnh tiến

2. Các tính chất của phép tịnh tiến

3. Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến

4. Ứng dụng của phép tịnh tiến

5. Phép dời hình

Hình học 11 nâng cao


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - OT01 - ĐT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.