Hình học 11 nâng cao - Chương 1 Bài 6, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 6: PHÉP VỊ TỰ

1. Định nghĩa

2. Các tính chất của phép vị tự

3. Ảnh của đường tròn qua phép vị tự

4. Tâm vị tự của hai đường tròn

5. Ứng dụng của phép vị tự

Hình học 11 nâng cao


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - OT01 - ĐT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.