Hình học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng phân biệt

2. Điều kiện để hai mặt phẳng song song

3. Tính chất

4. Định lí Ta-lét (Thalès) trong không gian

5. Hình lăng trụ và hình hộp

6. Hình chóp cụt

Hình học 11 nâng cao


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - OT01 - ĐT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.