Hình học 11 nâng cao - Chương 1 - Bài đọc thêm, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI ĐỌC THÊM

HÌNH TỰ ĐỒNG DẠNG VÀ HÌNH HỌC FRAC-TAN (FRACTAL)

  • Tập Căng-to (Cantor)
  • Đường Vôn Kốc (Von Koch)
  • Thảm Xéc-pin-xki (Sierpinski)
  • Bông tuyết Vôn Kốc
Hình học 11 nâng cao


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - OT01 - ĐT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.