Hình học 11 nâng cao - Chương 1 Bài 4, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 4: PHÉP QUAY VÀ PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

1. Định nghĩa phép quay

2. Định lí

3. Phép đối xứng tâm

4. Ứng dụng của phép quay

Hình học 11 nâng cao


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - OT01 - ĐT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.