Hình học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 5, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 5: PHÉP CHIẾU SONG SONG

1. Định nghĩa phép chiếu song song

2. Tính chất

3. Hình biểu diễn của một hình không gian

Hình học 11 nâng cao


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - OT01 - ĐT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.