Hình học 11 nâng cao - Chương 1 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC

1. Định nghĩa của phép đối xứng trục

2. Định lí

3. Trục đối xứng của một hình

4. Áp dụng

Hình học 11 nâng cao


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - OT01 - ĐT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.