Lịch sử 8 - Phần 1 - Chương 1 Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

CHƯƠNG 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY DÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV - XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI

1. MỘt nền sản xuất mới ra đời

2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

II. CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH THẾ KỈ XVII

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh

2. Tiến trình cách mạng

a) Giai đoạn 1 (1642 - 1648)

b) Giai đoạn 2 (1649 - 1688)

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh

2. Diễn biến cuộc chiến tranh

3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ


Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 8


  LỊCH SỬ THẾ GIỚI
  LỊCH SỬ VIỆT NAM
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI :
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI:
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 -

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.