Lịch sử 8 - Phần 2 - Chương 1 Bài 25, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 25: KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 - 1884)

I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ ÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)


II. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI. NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 19882 - 1884

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882)

2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp

3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 8


  LỊCH SỬ THẾ GIỚI
  LỊCH SỬ VIỆT NAM
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI :
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI:
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 -

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.