Lịch sử 8 - Phần 1 - Chương 4 Bài 13, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 4: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

I. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH

II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN SỰ

1. Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916)

2. Giai đoạn thứ hai (1917 - 1918)

III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 8


  LỊCH SỬ THẾ GIỚI
  LỊCH SỬ VIỆT NAM
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI :
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI:
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 -

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.