Lịch sử 8 - Phần 2 - Chương 1 Bài 24, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

CHƯƠNG 1: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX

BÀI 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX

I. THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VIỆT NAM

1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 = 1859

2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859


II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 8


  LỊCH SỬ THẾ GIỚI
  LỊCH SỬ VIỆT NAM
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI :
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI:
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 -

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.