Lịch sử 8 - Phần 1 - Chương 1 Bài 15, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)

CHƯƠNG 1: CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)

BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG

I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NGA NĂM 1917

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng


2. Cách mạng tháng Hai năm 1917


3. Cách mạng tháng Mười năm 1917

II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

1. Xây dựng chính quyền Xô Viết

2. Chống thù trong, giặc ngoài

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Lịch sử 8


  LỊCH SỬ THẾ GIỚI
  LỊCH SỬ VIỆT NAM
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI :
  LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI:
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 -

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.