Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Thời gian biểu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sinh học Đại cương MIT 7.013
 LeC #  TOPICS  DATES  READINGS  RECITATIONS/SOL  ASSIGNMENTS/SOL  TERMS  AUDIO
 1  Introduction  04 - 11.03  Chương 1      PDF  
 2  Introduction (cont.)    Chương 4  Cell Problem/Sol    PDF  
Foundations
 3  Biochemistry 1    Chương 2  Chemistry Review/Sol      MP3
 4  Biochemistry 2    Chương 3 + Chemistry Review 1.1, 1.2  Protein Structure/Sol      
 5  Biochemistry 3  Problem set 1 out  Chương 6 + Chemistry Review 1.3, 1.4, 1.5. + Large Molecules 1.0, 2.0, 3.1, 3.2, 3.4, 4.0  Protein Models/Sol  Problem set 1    MP3
 6  Genetics 1    Chương 9 & 10  Mitosis/Meiosis/Sol    PDF  
 7  Genetics 2  Problem set 1 due  Chapter 9, 10.  Mendelian Genetics/Sol  Sol    MP3
 8  Genetics 3  Problem set 2 out  Chapter 9, 10.    Problem set 2    MP3
 9  Genetics 4            MP3
 10  Molecular Biology 1    Chương 11.        
 11  Molecular Biology 2  Problem set 2 due  Chương 12, 14.    Sol    
 12  Molecular Biology 3    Chapter 12, 14.        
How To - 1
 13  Recombinant DNA 1    Chương 16 + Cloning into Plasmids + Molecular Techniques        
 14  Recombinant DNA 2    Chapter 16 + Cloning into Plasmids + Molecular Techniques        
 15  Recombinant DNA 3    pp. 339-350 and 357-361.        
 16  Cell Biology 1    pp. 248-249, Chương 15, pp. 815-818, 167-169, p. 184, p. 401.        
 17  Cell Biology 2    pp. 248-249, Chapter 15, pp. 815-818, 167-169, p. 184, p. 401.        
 18  Cell Biology 3    pp. 248-249, Chapter 15, pp. 815-818, 167-169, p. 184, p. 401.        
Formation
 19  Steps in Development            
 20  Cell Type and Position    Chapter 20        
 21  Fertilization and Fertility    Chapter 43        
 22  Morphogenesis    Chapter 19        
 23  Stem Cells            
 24  Cloning            
 25  Nervous System 1    Chapter 44        
 26  Nervous System 2    Chapter 44        

Liên kết đến đây