Metal corrosion ability of sulphate-reducing bacteria isolated from White Tiger mine

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Khả năng ăn mòn kim loại bởi vi khuẩn - khử - sulphate phân lập được tại mỏ Bạch Hổ
Metal corrosion ability of sulphate-reducing bacteria isolated from White Tiger mine
 Tạp chí Dầu khí (ISSN-0866-854X) 2007 ; 4 ():24-28
 Tác giả   Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Vu Dinh Huy, Abdukarimov Abdusattor, Abdurakhmonov Ibrokhim
 Nơi thực hiện   Ho Chi Minh university of Industry, Ho Chi Minh city, Viet Nam and The Institute of Genetics and Plant experimental biology, Uzbek Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan
 Từ khóa   metal corrosion, sulphate-reducing bacteria, White Tiger mine
  DOI   [ URL]  [ PDF]

English[sửa]

Abstract
Studying the corrosion ability of the sulphate reducing bacteria, SRB-8KK and SRB-5KK, which is isolated from the mine White Tiger of Vung Tau province in Vietnam, by the ASTM D130 and Cu mass measuring methods. With the bacteria populations of 50,000 and 100,000 cells/ml both SRB-5KK and SRB-8KK cause the high corrosion. According to the ASTM D130 method, with bacteria populations of 100,000 cells/ml, the SRB-5KK species cause the corrosion at 3a level after 120 hours of copper bar immersing; the SRB-8KK species cause the corrosion at 3a level after 96 hours of copper bar immersing. According to the Cu mass measuring method, the percentage of metal corrosion mass increase by time. The result is that those bacteria are very aggressive for oil well


Việt Nam[sửa]

Tóm tắt
Khả năng ăn mòn kim loại của vi khuẩn khử sulfate, SRB-8KK và SRB-5KK - được phân lập từ mỏ Bạch Hổ (White Tiger) thuộc tỉnh Vũng Tàu, Việt Nam - được khảo sát bằng phương pháp ASTM 130D và phương pháp trọng lượng (Cu mass measuring method). Kết quả cho thấy, với mật độ vi khuẩn là 50 000 tế bào/ml và 100 000 tế bào/ml, cả hai chủng vi khuẩn trên đều gây ra ăn mòn kim loại cao. Theo phương pháp ASTM 130D, với mật độ vi khuẩn là 100 000 tế bào/ml, SRB-5KK gây ăn mòn ở mức 3a sau 120 giờ, SRB-8KK gây ăn mòn ở mức 3a sau 96 giờ. Theo phương pháp trọng lượng, kết quả cho thấy lượng kim loại bị ăn mòn tăng theo thời gian. Có thể kết luận rằng các vi khuẩn này rất nguy hiểm cho các giếng dầu.

Liên kết đến đây