Tổng quan các ý kiến phân loại về Rùa Hồ Gươm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Các khóa phân loại về Rùa hiện nay[sửa]

Khóa phân loại của bộ Rùa sau đây tôi lấy từ NCBI, mục đích là để các bạn thống nhất lấy loài nào để làm đại diện cho mỗi họ trong bộ Rùa (nhiệm vụ 2 của tuần 2)

 1. Bộ Testudines (turtles)
  * Phân bộ Cryptodira (hidden-necked turtles)
     o Siêu họ Chelonioidea
        + Họ Cheloniidae (sea turtles)
           # Chi Caretta
              * Caretta caretta (Loggerhead turtle)
           # Caretta caretta x Lepidochelys kempii
           # Chi Chelonia
              * Chelonia mydas (green seaturtle)
           # Chi Eretmochelys
              * Eretmochelys imbricata (hawksbill turtle)
           # Eretmochelys imbricata x Caretta caretta
           # Eretmochelys imbricata x Chelonia mydas
           # Eretmochelys imbricata x Lepidochelys olivacea
           # Chi Lepidochelys
              * Lepidochelys kempii (Atlantic ridley)
              * Lepidochelys olivacea (Pacific ridley)
              * Lepidochelys sp.
           # Chi Natator
              * Natator depressa
        + Họ Dermochelyidae (leatherback turtles)
           # Chi Dermochelys
              * Dermochelys coriacea
     o Siêu họ Testudinoidea
        + Họ Chelydridae (snapping turtles)
           # Chi Chelydra
              * Chelydra serpentina (snapping turtle)
           # Chi Macrochelys
              * Macrochelys temminckii
           # Chi Platysternon
              * Platysternon megacephalum (big-headed turtle)
        + Họ Emydidae (terrapins)
           # Chi Actinemys
              * Actinemys marmorata
           # Chi Chrysemys
              * Chrysemys picta (painted turtle)
              * Chrysemys scripta
              * Chrysemys sp. JM-2004
           # Chi Clemmys
              * Clemmys guttata
              * Clemmys japonica
              * Clemmys marmorata
           # Chi Deirochelys
              * Deirochelys reticularia
           # Chi Emydoidea
              * Emydoidea blandingii (Blanding's turtle)
           # Chi Emys
              * Emys orbicularis (European pond turtle)
              * Emys trinacris
           # Chi Glyptemys
              * Glyptemys insculpta
              * Glyptemys muhlenbergii
           # Chi Graptemys
              * Graptemys barbouri
              * Graptemys caglei
              * Graptemys ernsti
              * Graptemys flavimaculata
              * Graptemys geographica (map turtle)
              * Graptemys gibbonsi
              * Graptemys nigrinoda
              * Graptemys oculifera
              * Graptemys ouachitensis
              * Graptemys pseudogeographica
              * Graptemys pulchra
              * Graptemys versa
           # Chi Malaclemys
              * Malaclemys terrapin
           # Chi Pseudemys
              * Pseudemys alabamensis
              * Pseudemys concinna
              * Pseudemys gorzugi
              * Pseudemys nelsoni
              * Pseudemys peninsularis
              * Pseudemys rubriventris
              * Pseudemys suwanniensis
              * Pseudemys texana
           # Chi Terrapene
              * Terrapene carolina
              * Terrapene coahuila
              * Terrapene nelsoni
              * Terrapene ornata
           # Chi Trachemys
              * Trachemys callirostris
              * Trachemys decorata
              * Trachemys decussata
              * Trachemys dorbigni
              * Trachemys gaigeae
              * Trachemys ornata (Ornate slider)
              * Trachemys scripta (red-eared slider turtle)
              * Trachemys stejnegeri
              * Trachemys terrapen
              * Trachemys venusta
        + Họ Geoemydidae
           # Phân họ Batagurinae
              * Chi Batagur
              * Chi Chinemys
              * Chi Geoclemys
              * Chi Hardella
              * Chi Kachuga
              * Chi Malayemys
              * Chi Morenia
              * Chi Ocadia
              * Chi Orlitia
           # Phân họ Geoemydinae
              * Chi Cuora
              * Chi Cyclemys (Asian leaf turtles)
              * Chi Geoemyda
              * Chi Heosemys
              * Chi Leucocephalon
              * Chi Mauremys
              * Chi Melanochelys
              * Chi Notochelys
              * Chi Pyxidea
              * Chi Rhinoclemmys
              * Chi Sacalia
              * Chi Sacalia quadriocellata x Mauremys reevesii
              * Chi Siebenrockiella
        + Họ Testudinidae (tortoises)
           # Chi Aldabrachelys
              * Aldabrachelys grandidieri
           # Chi Astrochelys
              * Astrochelys radiata
              * Astrochelys yniphora
           # Chi Chelonoidis
              * Chelonoidis chilensis
           # Chi Chersina
              * Chersina angulata
           # Chi Cylindraspis
              * Cylindraspis indica
              * Cylindraspis inepta
              * Cylindraspis peltastes
              * Cylindraspis triserrata
              * Cylindraspis vosmaeri
           # Chi Dipsochelys
              * Dipsochelys arnoldi
              * Dipsochelys dussumieri (Aldabra giant tortoise)
              * Dipsochelys hololissa
              * Dipsochelys sp. PK-2004
           # Chi Geochelone
              * Geochelone carbonaria
              * Geochelone denticulata
              * Geochelone elegans
              * Geochelone nigra
              * Geochelone platynota
              * Geochelone sulcata
           # Chi Gopherus
              * Gopherus agassizii (desert tortoise)
              * Gopherus berlandieri
              * Gopherus flavomarginatus
              * Gopherus polyphemus (gopher tortoise)
           # Chi Homopus
              * Homopus aerolatus
              * Homopus bergeri
              * Homopus boulengeri
              * Homopus femoralis
              * Homopus signatus
           # Chi Indotestudo
              * Indotestudo elongata (elongated tortoise)
              * Indotestudo forstenii (Travancore tortoise)
              * Indotestudo travancorica
           # Chi Kinixys
              * Kinixys belliana
              * Kinixys erosa
              * Kinixys homeana
              * Kinixys natalensis
              * Kinixys spekii
           # Chi Malacochersus
              * Malacochersus tornieri (pancake tortoise)
           # Chi Manouria
              * Manouria emys (brown tortoise)
              * Manouria impressa
           # Chi Psammobates
              * Psammobates geometricus
              * Psammobates oculifer
              * Psammobates pardalis
              * Psammobates tentorius
           # Chi Pyxis
              * Pyxis arachnoides
              * Pyxis planicauda
           # Chi Testudo
              * Testudo coahuila
              * Testudo graeca (Mediterranean spur-thighed tortoise)
              * Testudo hermanni
              * Testudo horsfieldii (Horsfield's tortoise)
              * Testudo kleinmanni (Egyptian tortoise)
              * Testudo marginata (marginated tortoise)
              * Testudo marginata x Testudo weissingeri
              * Testudo weissingeri
              * Testudo werneri
     o Siêu họ Trionychoidea
        + Họ Carettochelyidae
           # Chi Carettochelys
              * Carettochelys insculpta (pitted-shelled turtle)
        + Họ Dermatemydidae
           # Chi Dermatemys
              * Dermatemys mawii
        + Họ Kinosternidae (American mud and musk turtles)
           # Chi Claudius
              * Claudius angustatus (Narrow-bridged musk turtle)
           # Chi Kinosternon
              * Kinosternon acutum (Tabasco mud turtle)
              * Kinosternon alamosae (Alamos mud turtle)
              * Kinosternon angustipons
              * Kinosternon arizonense
              * Kinosternon baurii
              * Kinosternon chimalhuaca
              * Kinosternon creaseri
              * Kinosternon dunni
              * Kinosternon durangoense
              * Kinosternon flavescens
              * Kinosternon herrerai
              * Kinosternon hirtipes
              * Kinosternon integrum
              * Kinosternon leucostomum (white-lipped mud turtle)
              * Kinosternon sonoriense
              * Kinosternon subrubrum
           # Chi Staurotypus
              * Staurotypus salvinii
              * Staurotypus triporcatus
           # Chi Sternotherus
              * Sternotherus carinatus (Razorback musk turtle)
              * Sternotherus depressus
              * Sternotherus minor (loggerhead musk turtle)
              * Sternotherus odoratus
        + Họ Trionychidae (soft-shelled turtles)
           # Chi Amyda
              * Amyda cartilaginea
           # Chi Apalone
              * Apalone ferox (Florida softshell turtle)
              * Apalone mutica
              * Apalone spinifera
           # Chi Aspideretes
              * Aspideretes leithii
              * Aspideretes nigricans
           # Chi Chitra
              * Chitra chitra
              * Chitra indica
              * Chitra vandijki
              * Chitra sp. Myanmar
           # Chi Cyclanorbis
              * Cyclanorbis elegans
              * Cyclanorbis senegalensis
           # Chi Cycloderma
              * Cycloderma aubryi
              * Cycloderma frenatum
           # Chi Dogania
              * Dogania subplana
           # Chi Lissemys
              * Lissemys punctata (Indian flap-shelled turtle)
              * Lissemys scutata (Burmese flap-shelled turtle)
           # Chi Nilssonia
              * Nilssonia formosa
              * Nilssonia gangetica
              * Nilssonia hurum
           # Chi Palea
              * Palea steindachneri (wattle-necked softshell turtle)
           # Chi Pelea
              * Pelea steindachneri
           # Chi Pelochelys
              * Pelochelys bibroni
              * Pelochelys cantorii
              * Pelochelys maculatus
           # Chi Pelodiscus
              * Pelodiscus maackii
              * Pelodiscus parviformis
              * Pelodiscus sinensis (Chinese softshell turtle)
              * Pelodiscus sp. MTD D 42534
              * Pelodiscus sp. MTD D 43357
              * Pelodiscus sp. MTD D 44045
              * Pelodiscus sp. MTD D 44190
              * Pelodiscus sp. MTD TD 4236
              * Pelodiscus sp. MTD TD 5084
              * Pelodiscus sp. MTD TD 5085
              * Pelodiscus sp. MTD TD 5091
              * Pelodiscus sp. MTD TD 5093
              * Pelodiscus sp. MTD TD 5097
              * Pelodiscus sp. MTD TD 5559
           # Chi Rafetus
              * Rafetus euphraticus
              * Rafetus swinhoei (Swinhoes soft-shelled turtle)
           # Chi Trionyx
              * Trionyx axenaria
              * Trionyx triunguis (African softshell turtle)
           # Viet Nam freshwater turtle BLT-2003
 1. Phân bộ Pleurodira (side-necked turtles)
  * Họ Chelidae (snake-necked turtles)
     o Chi Acanthochelys
        + Acanthochelys macrocephala
        + Acanthochelys pallidipectoris
        + Acanthochelys radiolata
        + Acanthochelys spixii
     o Chi Chelodina
        + Chelodina longicollis
        + Chelodina mccordi (McCord's snakeneck turtle)
        + Chelodina novaeguineae
        + Chelodina oblonga
        + Chelodina pritchardi
        + Chelodina reimanni
        + Chelodina rugosa (Northern long-necked turtle)
        + Chelodina siebenrocki
     o Chi Chelus
        + Chelus fimbriata
     o Chi Elseya
        + Elseya albagula (White-throated snapping turtle)
        + Elseya branderhorsti (New Guinea snapping turtle)
        + Elseya dentata
        + Elseya georgesi
        + Elseya irwini
        + Elseya latisternum
        + Elseya lavarackorum
        + Elseya purvisi
        + Emydura kreftii
        + Elseya sp. albagula
        + Elseya sp. Johnstone
        + Elseya sp. Sth Alligator
     o Chi Elusor
        + Elusor macrurus
     o Chi Emydura
        + Emydura macquarii
        + Emydura signata
        + Emydura subglobosa
        + Emydura tanybaraga
        + Emydura victoriae
     o Chi Hydromedusa
        + Hydromedusa maximiliani
        + Hydromedusa tectifera
     o Chi Macrochelodina
        + Macrochelodina parkeri
     o Chi Mesoclemmys
        + Mesoclemmys heliostemma
        + Mesoclemmys nasutus
        + Mesoclemmys raniceps
        + Mesoclemmys tuberculatus
        + Mesoclemmys vanderhaegei
     o Chi Myuchelys
        + Myuchelys bellii (Western sawshelled turtle)
        + Myuchelys novaeguineae (New Guinea snapping turtle)
     o Chi Phrynops
        + Phrynops geoffroanus
        + Phrynops gibbus
        + Phrynops hilarii (snake-necked turtle)
        + Phrynops hogei
        + Phrynops nasutus
        + Phrynops williamsi
        + Phrynops sp. FFM-2003
        + Phrynops sp. FFM-2003b
     o Chi Platemys
        + Platemys platycephala
        + Platemys spixii
     o Chi Pseudemydura
        + Pseudemydura umbrina
     o Chi Rheodytes
        + Rheodytes leukops
     o Chi Rhinemys
        + Rhinemys rufipes
  * Họ Pelomedusidae
     o Chi Pelomedusa
        + Pelomedusa subrufa
     o Chi Pelusios
        + Pelusios adansonii
        + Pelusios bechuanicus
        + Pelusios broadleyi
        + Pelusios carinatus
        + Pelusios castaneus
        + Pelusios castanoides (Yellowbelly mud turtle)
        + Pelusios chapini
        + Pelusios cupulatta
        + Pelusios gabonensis
        + Pelusios marani
        + Pelusios nanus
        + Pelusios niger
        + Pelusios rhodesianus
        + Pelusios sinuatus
        + Pelusios subniger (East African black mud turtle)
        + Pelusios upembae
        + Pelusios williamsi
  * Họ Podocnemididae
     o Chi Erymnochelys
        + Erymnochelys madagascariensis
     o Chi Peltocephalus
        + Peltocephalus dumeriliana
     o Chi Podocnemis
        + Podocnemis erythrocephala
        + Podocnemis expansa
        + Podocnemis lewyana
        + Podocnemis sextuberculata
        + Podocnemis unifilis
        + Podocnemis vogli


Dưới đây là dữ liệu phân loại của ncbi [1]

Trionychidae (soft-shelled turtles)

 • Amyda
  • Amyda cartilaginea
 • Apalone
+Apalone ferox (Florida softshell turtle)
+Apalone mutica
 • Apalone spinifera
+Apalone spinifera aspera
+Apalone spinifera ater
+Apalone spinifera emoryi
+Apalone spinifera guadalupensis
+Apalone spinifera hartwegi
+Apalone spinifera pallida
+Apalone spinifera spinifera
 • Aspideretes
+Aspideretes leithii
+Aspideretes nigricans
 • Chitra
+Chitra chitra
+Chitra indica
+Chitra vandijki
+Chitra sp. Myanmar
 • Cyclanorbis
+Cyclanorbis elegans
+Cyclanorbis senegalensis
 • Cycloderma
+Cycloderma aubryi
+Cycloderma frenatum
 • Dogania
+Dogania subplana
 • Lissemys
 • Lissemys punctata (Indian flap-shelled turtle)
+Lissemys punctata andersoni
+Lissemys punctata punctata
+Lissemys scutata (Burmese flap-shelled turtle)
 • Nilssonia
+Nilssonia formosa
+Nilssonia gangetica
+Nilssonia hurum
 • Palea
+Palea steindachneri (wattle-necked softshell turtle)
 • Pelea
+Pelea steindachneri
 • Pelochelys
+Pelochelys bibroni
+Pelochelys cantorii
+Pelochelys maculatus
 • Pelodiscus
+Pelodiscus maackii
+Pelodiscus parviformis
 • Pelodiscus sinensis (Chinese softshell turtle)
+Pelodiscus sinensis japonicus
+Pelodiscus sp. MTD D 42534
+Pelodiscus sp. MTD D 43357
+Pelodiscus sp. MTD D 44045
+Pelodiscus sp. MTD D 44190
+Pelodiscus sp. MTD TD 4236
+Pelodiscus sp. MTD TD 5084
+Pelodiscus sp. MTD TD 5085
+Pelodiscus sp. MTD TD 5091
+Pelodiscus sp. MTD TD 5093
+Pelodiscus sp. MTD TD 5097
+Pelodiscus sp. MTD TD 5559
 • Rafetus
+Rafetus euphraticus
+Rafetus swinhoei (Swinhoes soft-shelled turtle)
 • Trionyx
+Trionyx axenaria
+Trionyx triunguis (African softshell turtle)

+Viet Nam freshwater turtle BLT-2003

(Ghi chú: các dấu vuông tương ứng với tròn của ncbi, các dấu cộng tương ứng với vuông của ncbi. Vây mình hiểu là các dấu cộng là các loài thực, các dấu vuông sẽ là các loài giả định như trao đổi với Mẫn ở bản nháp nhóm 3. Hình có giữ lại khoảng cách biểu diễn trong ncbi tương ứng. Có gì sai sót nhờ mọi người chỉnh giúp, khi cần ta có thể đưa thêm link wiki, etc...)

Giả thuyết 1: Rùa Hồ Gươm là loài khác với giải Thượng Hải[sửa]

 • Kích thước đầu của rùa Hồ Gươm lớn hơn đáng kể và đầu rùa ít nhô ra hơn so với loài Pelochelis bibroni và Rafetus swinhoei (Lê Trần Bình và cs, 2010)
 • Phân tích các đoạn của gen 16S rRNA, cytochrome B (cyt b) và nicotinamide adenine dehydrogenase 4 (ND4) cho thấy:

Cây phát sinh chủng loài nhóm Rùa Hồ Gươm gần với loài Rafetus euphraticus hơn so với loài Rafetus swinhoei (Lê Trần Bình và cs, 2010). Như vậy nếu giải Thượng Hải là Rafetus swinhoei thì rõ ràng là Rùa Hồ Gươm không phải là giải Thượng Hải. Nếu dựa vào phân tích của cây phát sinh chủng loài này thì có hai khả năng: 1. Rùa Hồ Gươm là loài mới. 2. Rùa Hồ Gươm thuộc loài Rafetus euphraticus.

Hồ Hữu Thọ (thảo luận) 22:53, 25/3/2011 (ICT)

Giả thuyết 2: Rùa Hồ Gươm thuộc cùng loài với giải Thượng Hải[sửa]

- Về hình thái, ở sọ của loài R. euphraticus có xương gốc bướm hình tam giác, cách biệt với xương khẩu cái qua xương cánh. Trong khi đó, sọ của loài giải ở Việt Nam có xương gốc bướm hình lục giác, tiếp xúc với xương khẩu cái, đặc điểm này phù hợp với sọ của mẫu chuẩn mô tả loài R. swinhoei. (trích)

- Rùa Hồ Gươm có đôi xương sườn thứ 8 tiêu giảm nên loài giải ở miền Bắc Việt Nam thuộc giống Rafetus (trích)

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.