Lecture:Phân loại học phân tử/Tài liệu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phân loại học phân tử
Portal: Giới thiệu - Nhiệm vụ - Tài liệu - Thời gian biểu - Bài tập - Blog - Giảng đường chung - Phòng họp nhóm: 1, 2, 3 - tất cả
 STT  Nội dung  Thời gian  Tài liệu  Hội thảo  Chuẩn bị  Thảo luận  Tổng kết
Chuẩn bị
 -2  Tin học  18.02.06  Pre 2  YM, YM 2      
 -1  Khai giảng  04.03.06  Open  YM      
Đặt vấn đề
 1  Nguyễn QT et al.  2005  nội dung  tổng hợp      
 2  Lê M.D. & P. Pritchard.  2009  nội dung  tổng hợp      
 3  Lê T.B. et al  2010  nội dung  tổng hợp      
Vật liệu
 4  8 trình tự từ nhóm Lê TB  2003  NCBI  Dữ liệu DNA hiện có về Rùa      
 5  NCBI    các trình tự cyt b  Dữ liệu DNA hiện có về Rùa      
 6  NCBI    các trình tự nad 4  Dữ liệu DNA hiện có về Rùa      
 7  NCBI    các trình tự 16S  Dữ liệu DNA hiện có về Rùa      
Phương pháp & Phần mềm
 8  ClustalX            
 9  BioEdit            
 10  MEGA            

Liên kết đến đây