Lecture:Phân loại học phân tử/Thời gian biểu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phân loại học phân tử
Portal: Giới thiệu - Nhiệm vụ - Tài liệu - Thời gian biểu - Bài tập - Blog - Giảng đường chung - Phòng họp nhóm: 1, 2, 3 - tất cả
 Lec #  TOPICS  DATES  READINGS  ASSIGNMENTS/SOL  NOTE
 1  Đặt vấn đề  07 - 13.03  Tổng quan các ý kiến phân loại về Rùa Hồ Gươm    
 2  Đặt vấn đề    Tiến trình và phương pháp phân tích DNA của Rùa  Thảo luận:Tiến trình và phương pháp phân tích DNA của Rùa#Chủ đề 1  
Vật liệu
 3  Sequences (fasta format)    Dữ liệu DNA hiện có về Rùa  Tập tin:8 sequence Le TB.doc  
 4  Sequences (fasta format)    Dữ liệu DNA hiện có về Rùa  Tập tin:Cytb gene Trionychidae original.zip  
 5  Sequences (fasta format)    Dữ liệu DNA hiện có về Rùa  Tập tin:Nd4 gene Trionychidae original.zip  
 6  Sequences (fasta format)    Dữ liệu DNA hiện có về Rùa  Tập tin:16S rRNA gene Trionychidae original.zip  
Phân tích & Kết quả
 7  Alignment    Phân tích trình tự DNA của rùa Hồ Gươm  Tập tin:Cyt b aln.txt, Tập tin:Nad 4 gene aln.txt, Tập tin:16S aln.txt  
 8  Genetic variance    Phân tích trình tự DNA của rùa Hồ Gươm    
 9  NJ tree    Phân tích trình tự DNA của rùa Hồ Gươm  Tập tin:Cyt b nj.png, Tập tin:Nad 4 gene nj.png, Tập tin:16S nj.png  
 10  ML tree    Phân tích trình tự DNA của rùa Hồ Gươm  Tập tin:Cyt b ml.png, Tập tin:Nad 4 gene ml.png, Tập tin:16S ml.png  
 11  MP tree    Phân tích trình tự DNA của rùa Hồ Gươm  Tập tin:Cyt b mp.png, Tập tin:Nad 4 gene mp.png, Tập tin:16S mp.png  
Thảo luận & Tổng kết
 12  Tổng kết    Phân tích trình tự DNA của rùa Hồ Gươm    

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.