Lecture:Phân loại học phân tử/Bài tập

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phân loại học phân tử
Portal: Giới thiệu - Nhiệm vụ - Tài liệu - Thời gian biểu - Bài tập - Blog - Giảng đường chung - Phòng họp nhóm: 1, 2, 3 - tất cả
 Giờ (VN)  CN  Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6  Thứ 7
 0      P. Thảo  Đại  P. Thảo  P. Thảo  
 1              
 2    Thọ  Thọ  Thọ  Thọ  Thọ  
 3    Đại          
 4    Liên  Liên  Liên  Liên  Liên  Liên
 5    Hiếu  Hiếu  Hiếu  Hiếu  Hiếu  Hiếu
 6    Đại  Đại        
 7    Đại  Đại        
 8              
 9              
 10              
 11  Thọ            Thọ
 12  Lan  Lan  Lan  Lan  Lan    ;Thọ
 13        L.Thảo      
 14              
 15              
 16              
 17              P. Thảo
 18              
 19              
 20              
 21    Hiếu  Hiếu;Trang  Hiếu  Hiếu;Trang  Hiếu  Hiếu;Trang
 22  L.Thảo;Trang  Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo;Trang  Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo  Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo;Trang  Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo  Hiếu;Lan;Mẫn; Hiệu; L.Thảo;Trang  Hiếu;Lan;Mẫn; Hiệu; L.Thảo
 23   L.Thảo  Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo  Hiếu;Lan;L.Thảo; Đại  Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo; Đại  Hiếu;Lan;L.Thảo; Đại  Hiếu;Lan;Hiệu; L.Thảo; Đại  Hiếu;Lan;L.Thảo; Đại


Bảng đánh giá nhiệm vụ từng cá nhân[sửa]

  • Danh mục các nhiệm vụ của học viên
  • Từng cá nhân theo dõi bảng đánh giá này và tự điền dấu X (d/k/q) sau khi thực hiện xong nhiệm vụ (với mức độ khó của nhiệm vụ đối với bạn: d = dễ; k = khó; q = quá khó; bt = bình thường). Hàng ngang là số hiệu từng học viên và cột dọc là số thứ tự nhiệm vụ trong danh mục.
Lecture:Phân loại học phân tử
Chuẩn bị
 #  Thọ  Lê Thảo  Liên  Lan  Đại  Thành  Hiệu  Khoa  Linh  Lương  Trang  Mẫn  P. Thảo    Nhất
 1. Thời gian online  X (d)  X (k)  X (d)  X (d)      X (d)        X (bt)    X(d)    
 2. Hình ảnh RHG  X (d)  X (d)  X (d)  X (d)      X (d)        X (bt)    X(d)    
 3. Trang cá nhân  X (d)  X (d)  X (k)  X (d)      X (d)            X(d)    
 4. Tài liệu & phần mềm  X (d)  X (d)  X (d)  X (k)      X (d)        X(bt)    X(d)    
 5. Theo dõi bài viết  X (d)  X (d)  X (d)  X (d)      X (d)        X(bt)    X(d)    
 6. Mail group  X (d)  X (d)  X (d)  X (d)      X (d)            X(d)    
 7. Interwiki link  X (d)  X (d)  X (d)  X (d)      X (d)        X(bt)    X(d)    
Tuần 1
 1  X                            
 2                              
 3                              
 4                              
Tuần 2
 1                              
 2                              
 3                              
 4                              
 5                              
 6                              
Tuần 3
 1                              
 2                              
 3                              
 4                              
 5                              
Tuần 4
 1                              
 2                              

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.