Đo nhiệt độ (nhóm Hoàng Đình Minh, Trịnh Minh Đức, Nguyễn Anh Cường - DTYS K51 - DHBKHN)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Đo nhiệt độ
Tên môn học Cơ sở điện sinh học
Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học vị Tiến sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Điện tử viễn thông
Tên bộ môn Điện tử y sinh
Sinh viên Hoàng Đình Minh, Trịnh Minh Đức,Nguyễn Anh Cường
Email liên hệ minh12a1_forever@yahoo.co.uk
Lớp Điện tử y sinh
Khóa 51

Download nội dung bài viết tại đây: Đo nhiệt độ

Liên kết đến đây