Bản đồ kết quả kỳ thi tuyển sinh vào đại học tính theo điểm trung bình các môn thi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

2012

Ảnh: Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo

2008

Ảnh: Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo

2006

Ảnh: Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo

2003

Ảnh: Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo

2002

Ảnh: Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo

Liên kết đến đây