Lịch sử 7 - Phần 2 - Chương 2 Bài 11, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1705 - 1077)

I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)

1. NHÀ TỐNG ÂM MƯU XÂM LƯỢC NƯỚC TA

2. NHÀ LÝ CHỦ ĐỘNG TIẾN CÔNG ĐỂ PHÒNG VỆ

II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077)

1. KHÁNG CHIẾN BÙNG NỔ

2. CUỘC CHIẾN ĐẤU TRÊN PHÒNG TUYẾN NHƯ NGUYỆT

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.