Lịch sử 7 - Phần 2 - Chương 3 Bài 16, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV

I. TÌNH HINH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. TÌNH HINH KINH TẾ

2. TÌNH HINH XÃ HỘI


II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY

1. NHÀ HỒ THÀNH LẬP (1400)

2. NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY

3. Ý NGHĨA, TÁC DỤNG CỦA CẢI CÁCH HỒ QUÝ LY

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.