Lịch sử 7 - Phần 2 - Chương 5 Bài 25, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 25: PHONG TRÀO TÂY SƠN

I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN

1. XÂ HỘI ĐÀNG TRONG NỬA SAU THẾ KỈ XVIII

2. KHỞI NGHĨA TÂY SƠN BÙNG NỔ

II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM

1. LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN

2. CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM - XOÀI MÚT (1785)

III. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TRỊNH

1. HỌ THÀNH PHÚ XUÂN - TIẾN RA BẮC HÀ DIỆT HỌ TRỊNH

2. NGUYỄN HỮU CHỈNH MƯU PHẢN - NGUYỄN HỆ THU PHỤC BẮC HÀ

IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH

1. QUÂN THANH XÂM LƯỢC NƯỚC TA

2. QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (1789)

3. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA PHONG TRÀO TÂY SƠN

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.