Lịch sử 7 - Phần 2 - Chương 4 Bài 18, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 4: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

BÀI 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA HỐNG QUÂN MINH ĐẦU THÊ KỈ XV

1. CUỘC XÂM LƯỢC CỦA QUÂN MINH VÀ SỰ THẤT BẠI CỦA NHÀ HỒ

2. CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA NHÀ MINH

3. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA QUÝ TỘC NHÀ TRẦN

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.