Lịch sử 7 - Phần 2 - Chương 5 Bài 22, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 5: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII

BÀI 22: SỰ SUY YẾU CẢ HÀ NƯỚ PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỈ XVI XVIII)

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. TRIỀU ĐÌNH NHÀ LÊ

2. PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CỦA NÔNG DÂN Ở ĐẦU THẾ KỈ XVI

II. CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM - BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYỄN

1. CHIẾN TRANH NAM - BẮC TRIỀU

2. CHIẾN TRANH TRỊNH - NGUYỄN VÀ SỤ CHIA CẮT ĐÀNG TRONG - ĐÀNG NGOÀI

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.