Lịch sử 7 - Phần 2 - Chương 4 Bài 20, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT

1. TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN

2. TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI


II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. KINH TẾ

2. XÃ HỘI


III. TÌNH HÌNH VĂN HÓA, GIÁO DỤC

1. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ

2. VĂN HỌC, KHOA HỌC, NGHỆ THUẬT


IV. MỘT SỐ DAN H NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC CỦA DÂN TỘC

1. NGUYỄN TRÃI (1380 - 1442)

2. LÊ THÁNH TÔNG (1442 - 1497)

3. NGÔ SĨ LIÊN (THẾ KỈ XV)

4. LƯƠNG THẾ VINH (1442 - ?)

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.